Духовна Астрология Еккирала Кришнамачария Езотерична литература

Духовна Астрология

“Духовна Астрология” идва от висшите нива чрез Учителя Е.К. в по мощ на търсачите на истината от всички краища на планетата. Тя е дадена от Тези, които той следва, за тези, които следват него, про карвайки пряк път към практиката на просветлението. Учениците и съратниците, които работеха с него през годините, гледат на тази работа като на синтез на астрологическата мъдрост на Изтока и За пада. Сама по себе си книгата представлява записки, които Учителя Е.К. смирено препредава от висшите кръгове. Книгата разкрива много езотерични тайни, отнасящи се до чове ка и космоса, до антропогенезиса и космогенезиса. Тя разкрива много ключове към дълбоката мъдрост, дадена от великата посветена Е. П. Блаватска и помага за разбирането на Тайната Доктрина, която от своя страна подпомага разбирането на Духовна Астрология. Тя разкрива величествената перспектива на мъдростта на Небе сата, описвайки небесния принцип, функциониращ в творението чрез планетарните тела и съзвездия около планетата Земя. Тя извисява раз бирането на читателя до универсалното познание, а Ученията на мъд ростта на Изтока и Запада са ясно представени пред неговия поглед. Книгата също така борави с духовния символизъм на Изтока и Запада и в много по-голяма степен дава обобщена визия за Мъдростта, откол кото частния подход. “Духовна Астрология” предлага конкретен подход за обучение, който може да бъде следван от търсачите на истината съобразно тяхната специфична планетарна и зодиакална характеристика. Този път, кога то се следва, ще предизвика постепенно вътрешно разкритие на съзна нието, а това изисква високо ниво на концентрация от страна на уче ника. Книгата описва множество практики, отнасящи се до символите, цветовете, звуците, числата и геометричните фигури. Тя също така дава ясен поглед върху техниката на Пранаяма в Раджа Йога, както и детайлна медитация върху разбирането на планетарните и зодиакал ните енергии вътре в човешката сфера. Книгата също така предлага решение за елиминиране на човешките несъвършенства чрез изграж дане на правилни аналогии и асоциации. Описана е медитацията върху луната, наталната луна и асцендента, която подпомага навлизането на търсещия в присъствието на Учителя на Мъдростта. “Духовна Астрология” несъмнено е книга с хиляди измерения, помагаща по хиляди начини на сериозния търсещ, за да може той да прозре и открие своя път към Мъдростта и Истината.

Напишете отзив

Бележка: HTML не е преведен!
   Лош           Добър
Captcha